سرخاب تبریز

سرخاب تبریز

تبریز مرا راحت جان خواهد بود

پیوسته مرا ورد زبان خواهدبود

تادرنشکنم آب چرنداب وگجیل

سرخاب زچشم من روان خواهدبود


  • تعداد لایک : 622
  • تعداد کامنت : ۰

سعید خدایی