خوشتر از تبریز

خوشتر از تبریز

نبود شهر در آفاق خوشتر از تبریز

به ایمنی و به مال و به نیکویی و جمال

ز ناز و نوش همه خلق بود نوشانوش

ز خلق و مال همه شهر بود مالامال


  • تعداد لایک : 440
  • تعداد کامنت : ۰

Rogayeh Mohammadnejhadfakhri