شهر تبریز

شهر تبریز

شهر تبریز است و ،شهر صائب و قطران ها

شهریارش به چه زیبا گوید و ، با سادگی

شهر تبریز است و ، شهر عارف و علامه ها

جعفری و شمس تبریز ، با همه دلدادگی

این دیار قهرمانان قهرمان می پرورد

آب و خاک و نام ویادش با تمام خستگی

شهر تبریز است و ، تاریخ در دلش جا کرده خوش

فخر تاریخ است و اما ، با همه افتادگی

شهر تبریز است و ، یادش مونس جانم شده

می نوازد چون نسیمی که ، بیارد عشوه گی

شاعر: دکتر بشیر بیگ بابایی –


  • تعداد لایک : 24
  • تعداد کامنت : ۰

پریا کریمی