بهترین شهر

بهترین شهر

نبود شهر در آفاق بهتر از تبریزبه ایمنی و به مال به نکویی و جمالزناز و نوش همه خلق بود نوشانوشز خلق و مال همه شهر بود مالامالخدا پدید نیاورد شهر بهتر از آنقطران تبریزی


  • تعداد لایک : 22
  • تعداد کامنت : ۰

میلاد عسگری