تبریز رها کنم به شروان آیم؟

تبریز رها کنم به شروان آیم؟

حاشا که من از وصل به هجران آیم

سوی سقر از روضۀ رضوان آیم

بر هشت بهشت دوزخی بگزینیم؟

تبریز رها کنم به شروان آیم؟


  • تعداد لایک : 635
  • تعداد کامنت : ۰

صفوره فتحی نوساله