خاک پاک تبریز

خاک پاک تبریز

صائب از خاک پاک تبریز است

هست سعدی گر از گل شیراز

ز حسن طبع تو صائب که در ترقی باد

بلند نام شد از جمله شهرها تبریز


  • تعداد لایک : 625
  • تعداد کامنت : ۰

عالیه حسن پور