حکیم خاقانی شروانی

حکیم خاقانی شروانی

حاشا که من از وصل به هجران آیم

سوی سقر از روضۀ رضوان آیم

بر هشت بهشت دوزخی بگزینیم؟

تبریز رها کنم به شروان آیم؟


  • تعداد لایک : 4
  • تعداد کامنت : ۰

ثنا ذوالفقاری