تبریز دیدن

تبریز دیدن

تو زتبریز چه دانی؟

شهر زیبایی‌ها

قهرمانان دلیر و شهر دانایی‌ها

ز باقر خان دلیر و مرد جنگ

یا که صائب مرد آداب و ادب

از قصائد ها به خاقانی برس

خانقاهان را مرید شمس و بس

شاه‌گلی را درمیان شهرها

چون عروسی میدرخشد بر زمین

گر مسلمانی تو میدانی یقین

شهریار و یا علی و یا علی

هر آن چیزی که از تبریز شنیدم

زخوبی و ز زیبایی شنیدم

بورو تبریز را بین که گویند

شنیدن کی بود مانند دیدن


  • تعداد لایک : 1
  • تعداد کامنت : ۰

محمد کاظم‌خانی