کمال الدین خجندی

کمال الدین خجندی

تبریز مرا راحت جان خواهد بود

پیوسته مرا ورد زبان خواهد بود

تا در نشکم آب چرنداب و گجیل

سرخاب زچشم من روان خواهد بود


  • تعداد لایک : 4
  • تعداد کامنت : ۰

ثنا ذوالفقاری