تبریز

تبریز

تبریز مرا راحت جان خواهد بود

پیوسته مرا ورد زبان خواهد بود

تا در نشکم آب چرنداب و گجیل

سرخاب زچشم من روان خواهد بود

کمال الدین خجندی


  • تعداد لایک : 1
  • تعداد کامنت : ۰

الی میرزائی