خورشید خراسان

خورشید خراسان

خورشید خراسان

__________________________________________________________________________

امام هشتمین ، ای فخر انسان که از نورت شده ، روشن خراسان

وزان جا ، از فراز بام ایران تو می تابی جهان را نور ایمان

شود روشن ز علم تو کماکان هزاران شب چراغ ، در دل پاکان

دلیل راهی و امید یاران که بارد ابر تو ، بر تشنه باران

ز تو امداد جویند بی پناهان تظلم ازتو خواهند دادخواهان

کنون بر ما بکن هر سخت آسان و فرما دعوتی ، سوی خراسان

زنور خود به قلب ما بتابان و باش ایران ما را تو نگهبان


  • تعداد لایک : 0
  • تعداد کامنت : ۰

علیرضا چخماقی