تبریز

تبریز

سجده تبریز را خم درشده سرو سهی

غاشیه تبریز را برداشته جان سها


  • تعداد لایک : 1
  • تعداد کامنت : ۰

الی میرزائی